Ouderbetrokkenheid

IKC Het Sterrenbos kiest voor een betrokken samenwerking met ouders bij de totale ontwikkeling van het kind. Dit op basis van wederzijds vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid. Ouders mogen een optimale kwaliteit verwachten van de opvang, het onderwijs, de begeleiding en alle medewerkers. Dit in een heldere, warme, professionele en respectvolle omgeving. Andersom verwachten wij ook betrokkenheid van ouders. Ouders zetten hun persoonlijke kwaliteiten en deskundigheid als opvoeder in ten behoeve van de optimale ontwikkeling van hun kind.

De IKC-Raad

De IKC-raad, bestaande uit de Medezeggenschapsraad Onderwijs en Oudercommissie Opvang, denkt mee en geeft advies aan de directie van de school over diverse (beleids)zaken die het IKC aangaan. Voorbeelden hiervan zijn de verkeersveiligheid, het continurooster, de formatie (inzet van personeel), de begroting, de communicatie, de zorg en de jaarplanning van de school. De IKC-raad behartigt daarin de belangen van zowel ouders, leerlingen als personeel voor zowel onderwijs als opvang. De IKC-raad werkt op positieve wijze mee aan het realiseren van de doelen die de school en de IKC-raad zich gesteld heeft. U kunt ons dan ook altijd benaderen om vragen, ideeën of opmerkingen te delen.

De IKC-raad bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. Op dit moment hebben de volgende personen zitting in de IKC-raad:

Oudergeleding
Bram de Krijger – voorzitter | Lizet Scheffer | Jacco Wouters | Bram Aarntzen | Rob van den Berg | Rosanne Sluiter

Personeelsgeleding
Laura Jansen | Eleonora Hendriks | Linda Bouwmeister | Nina Windemuller | Natalie Glorie

U kunt contact opnemen met de IKC-raad door één van ons aan te spreken, of een mail te sturen aan ikcraad.sterrenbos@wonderwijs.nl

Jaarverslag IKC-raad
In het jaarverslag van de IKC-raad kunt u lezen welke onderwerpen zijn besproken in schooljaar 2022-2023.

 

De Ouderraad

De ouderraad van IKC Het Sterrenbos bestaat uit een groep enthousiaste ouders/verzorgers van kinderen op onze school. De ouderraad ondersteunt het IKC-team bij het organiseren en uitvoeren van de activiteiten op school, denk aan Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, de avond 4-daagse, het begeleiden van schoolreizen/excursies en nog veel meer leuke activiteiten. Daarnaast brengen wij zaken die leven onder de ouders/verzorgers onder de aandacht bij het IKC-team en denken mee waar nodig.

Voorzitter: Erwin van Moerkerk | Penningmeester: Simone Schiebergen

Vrijwillige ouderbijdrage
Een groot deel van de activiteiten die we op school organiseren wordt betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage is weliswaar vrijwillig, maar zonder deze bijdrage zijn we niet in staat om deze activiteiten te organiseren.

De ouderbijdrage per jaar is vastgesteld op:
1 kind € 39,50 | 2 kinderen € 79,00 | 3 kinderen € 118,50 | 4 kinderen € 158,00 (etc.)

U ontvangt via de ouderraad een verzoek tot betaling via WisCollect.
Wanneer u niet in staat bent om de ouderbijdrage te betalen of hier ernstige bezwaren tegen hebt, laat het ons dan a.u.b. weten, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Wilt u de ouderraad komen  versterken?
De ouderraad is altijd wel op zoek naar ouders/verzorgers die ons komen versterken.
Wij vergaderen gewoonlijk één avond in de 6 weken. Bij het organiseren van activiteiten komen leden uit de ouderraad en het IKC-team ook regelmatig bij elkaar. Hierin bespreken we wat er moet gebeuren en wie welke taken oppakt. Mocht u het leuk vinden om dingen te organiseren en mee te denken over het reilen en zeilen op de school van uw kind dan horen wij het graag! U kunt een lid van de ouderraad benaderen of een mail sturen aan or.sterrenbos@wonderwijs.nl

Ouderhulp

Mocht u geen deel willen uitmaken van de ouderraad, maar wel willen helpen bij de eerder genoemde activiteiten dan kunt u zich als hulpouder aanmelden bij de ouderraad. U bent dan niet aanwezig bij de vergaderingen maar wordt, uiteraard in overleg, ingezet bij bovengenoemde activiteiten.

Daarnaast maken wij graag gebruik van de expertise van ouders tijdens de Jeelo-projecten. Zo zijn er bijvoorbeeld ouders die gastlessen verzorgen tijdens verschillende projecten of op een andere manier een bijdrage leveren aan het onderwijsproces.

Communicatie met ouders

Via onze website, de wekelijkse nieuwsbrief, Parro (onderwijs) en Klasbord (opvang/BSO) willen wij voorzien in de behoefte aan actuele en inhoudelijke informatie. Dit draagt bij aan een goede en open communicatie en de betrokkenheid van ouders. Onze nieuwsbrief ontvangt u als ouder/verzorger wekelijks digitaal via de mail. Parro en Klasbord zijn beschermde social-media tools waarmee we u als ouder op de hoogte houden. Intern zijn er heldere afspraken en protocollen over het plaatsen en delen van informatie en beeldmateriaal.

Uiteraard informeren wij u per mail of telefoon wanneer er belangrijke zaken spelen. Andersom kunt u ook altijd contact met ons opnemen. Wij vinden gesprekken met ouders en kinderen van groot belang, daarom zijn er op meerdere momenten in het schooljaar ouder- en kindgesprekken met de leerkracht/pedagogisch medewerker.