Praktische zaken

Hieronder vindt u op alfabetische volgorde diverse praktische zaken van ons IKC.
Absentie
Wanneer uw kind ziek is (of om andere reden afwezig) wordt u verzocht de school hiervan via Parro in kennis te stellen. Dit kan eventueel ook telefonisch. Wanneer uw kind afwezig is maken wij ons zorgen. Daarom het verzoek uw kind tijdig af te melden. Indien uw zoon/dochter niet is afgemeld nemen wij contact met u op. Wanneer anderen dan ouders gevraagd zijn om de kinderen af te halen, wordt u dringend verzocht dit vooraf te melden bij de leerkracht.
Adreswijziging / wijziging e-mailadres
Een adreswijziging dient u door te geven aan de directie. Het is voor ons erg belangrijk dat we u of een contactpersoon altijd kunnen bereiken. We verzoeken u dan ook dringend nieuwe emailadressen en telefoonnummers door te geven aan de leerkracht of de directie.
Communicatie met ouders/verzorgers

Via onze website, de wekelijkse nieuwsbrief, Parro (onderwijs) en het ouderportaal Flexkids (opvang/BSO) willen wij voorzien in de behoefte aan actuele en inhoudelijke informatie. Dit draagt bij aan een goede en open communicatie en de betrokkenheid van ouders. Onze nieuwsbrief ontvangt u als ouder/verzorger wekelijks digitaal via de mail. Parro en het ouderportaal Flexkids zijn beschermde social-media tools waarmee we u als ouder op de hoogte houden. Hierop kunt u zich abonneren door middel van een inlogcode die u van de pedagogisch medewerker/leerkracht ontvangt. Intern zijn er heldere afspraken en protocollen over het plaatsen en delen van informatie en beeldmateriaal.

Uiteraard informeren wij u per mail of telefoon wanneer er belangrijke zaken spelen. Andersom kunt u ook altijd contact met ons opnemen. Wij vinden gesprekken met ouders en kinderen van groot belang, daarom zijn er op meerdere momenten in het schooljaar ouder- en kindgesprekken met de leerkracht/pedagogisch medewerker. Daarnaast ontvangt uw kind een schriftelijk rapport.

Gescheiden ouders

Tijdens ouderavonden of gesprekken over het kind streven wij ernaar het gesprek met beide ouders samen te voeren. Indien er een gesprek met één van de ouders heeft plaatsgevonden, verwachten wij dat ouders elkaar te allen tijde informeren. Meer informatie over informatieverstrekking bij gescheiden ouders vindt u in het protocol communicatie bij gescheiden ouders.

Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen worden verzameld in een kist tegenover het directiekantoor. U kunt bij de conciërge terecht om te informeren of uw zoekgeraakte spullen zijn gevonden. Gevonden sleutels liggen bij de conciërge.

Gezinscoach

Op dinsdagmiddag is gezinscoach Jennifer Keenswijk op het IKC aanwezig. Een gezinscoach kan laagdrempelig ondersteuning bieden bij verschillende vragen die spelen binnen de gezinssituatie. Dit kan gaan over eenvoudige of meer ingewikkelde vragen over uzelf, uw kind of uw gezin. In bijgaande flyer leest u hier meer over. Heeft u een vraag dan kunt u altijd even binnenwandelen of een afspraak maken via: T: 06-55321664 / E: j.keenswijk@rijnstad.nl

Hitteprotocol

Als team zijn wij er alert op dat we bij erg warme temperaturen op een zo verantwoord mogelijke manier kunnen lesgeven.
De maatregelen die wij bij hitte nemen, kunt u lezen in ons hitteprotocol.

Wat kunt u als ouder doen:

 • Smeer uw kind in met zonnebrandcrème voordat het naar school komt en kleed uw kind luchtig;
 • Geef uw kind een drinkfles mee;
 • Houd de gezondheid van uw kind zelf ook goed in de gaten: mocht uw kind erg veel last hebben van de hitte, maak dan een verstandige keuze of het lukt om naar school te komen.
Hoofdluis

Na elke schoolvakantie worden kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Wilt u ook meehelpen met het bestrijden van hoofdluis, dan kunt u zich aanmelden bij de leerkracht van uw kind. Daarnaast vragen wij u om uw kind zelf met regelmaat te controleren op hoofdluis en dit te behandelen wanneer hoofdluis is geconstateerd bij uw zoon/dochter. Voor meer informatie over hoofdluis verwijzen wij u naar www.rivm.nl.

Jeugdgezondheidszorg

Vroegtijdig opsporen van gezondheidsproblemen is belangrijk. Alle kinderen in groep 2 worden onderzocht door de jeugdarts en assistente en alle kinderen in groep 7 door de verpleegkundige van de GG&GD Midden Nederland. U ontvangt de uitnodiging voor het bezoek rechtstreeks thuis. Het onderzoek vindt op school plaats. Bij het onderzoek van de kinderen uit groep 2 is een van de ouders/verzorgers aanwezig. Er wordt gekeken hoe het kind zich ontwikkelt op lichamelijk, psychisch en sociaal gebied. Als er aanleiding voor is, wordt bepaald of (en welke) extra maatregelen nodig zijn ten behoeve van de gezondheid en het welbevinden van uw kind. Het tweede onderzoek vindt in groep 7 plaats. Hierbij hoeven de ouders/verzorgers niet aanwezig te zijn. Het gaat hierbij om een eenvoudig lichamelijk onderzoek. Indien uw kind buiten de onderzoeksgroep valt, kunt u met uw vragen terecht op het spreekuur bij de jeugdarts en/of jeugdverpleegkundige. U kunt bellen voor een afspraak naar 026-3773805.

De GG&GD verzorgt ook een opvoedspreekuur. U kunt hier terecht voor vragen met vragen over de opvoeding van uw kind. Het spreekuur is gratis en u kunt telefonisch een afspraak maken. Het telefoonnummer is 026-3773802.

Gezond eten

Gezond en evenwichtig eten vinden we belangrijk. Daarom adviseren wij om uw kind(eren) dagelijks een gezonde lunch en een tussendoortje, liefst fruit, mee te geven.  In verband met duurzaamheid en het goed zorgen voor onze planeet hebben we graag dat de kinderen drinkbekers en (brood)trommels meenemen in plaats van wegwerppakjes en plastic broodzakjes.

Gym

Groep 1-2
De kinderen van groep 1-2 sporten in het speellokaal op school. Het is de bedoeling dat uw kind een paar gymschoenen meeneemt. De kleutergroepen bewaren de gymschoenen op school.

Groep 3 t/m 8
De groepen 3 t/m 8 gymmen 2 keer 45 minuten per week in de grote gymzaal, grenzend aan ons schoolplein. De gymlessen worden verzorgd door een vakdocent bewegingsonderwijs. U wordt bij de start van het schooljaar geïnformeerd op welke dagen uw zoon/dochter gym heeft. In verband met de vloer mag er niet gesport worden met gymschoenen met een zwarte zool. Daarnaast is sportkleding vereist. Hierbij moet je denken aan een sportbroekje, shirtje of turnpakje, voorzien van naam.

Leerplicht

Leerlingen, die de leeftijd van vier jaar hebben bereikt, mogen onderwijs volgen. Vanaf vijf jaar zijn kinderen leerplichtig. Ook als uw kind 4 jaar is, conformeert u zich aan de schooltijden van het Sterrenbos. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk is. Het is niet in het belang van uw kind om onderwijstijd te moeten missen. Indien u verlof wilt aanvragen, verwijzen wij u naar deze pagina op onze website.

Logopediste

Namens de gemeente Lingewaard is een logopediste aangesteld om de scholen te bezoeken. Zij screent de kinderen van groep 2 op spraak- en taalontwikkeling. Dit gebeurt onder schooltijd, zonder aanwezigheid van ouders. Daarnaast onderzoekt ze op afspraak aangemelde kinderen. Dit kan, na overleg, op initiatief van ouders en leerkracht. Na screening of onderzoek is er een schriftelijke terugkoppeling naar ouders. Wanneer er logopedische behandeling nodig is, kan dit op school ná schooltijd plaatsvinden.

Mobiele telefoons, smartphones en/of smartwatches niet toegestaan

Vanaf medio 2024 zijn mobiele telefoons, smartphones en smartwatches wettelijk niet toegestaan in de klas. Stichting Wonderwijs heeft het volgende beleid opgesteld:

Algemene regel: Leerlingen nemen geen smartphones en/of -watches mee naar school. Dit wordt door de school gecommuniceerd met de ouders.

Uitzonderingen: In specifieke gevallen, zoals medische of sociale veiligheid, kan een uitzondering worden gemaakt. Ouders/verzorgers moeten hierover afspraken maken met de schooldirecteur.

Opslag: Scholen zijn niet verplicht een centrale opslag voor smartphones en/of -watches te hebben. Als een school dit wel biedt, moeten smartphones en/of -watches uitgeschakeld zijn en worden pas ingeschakeld na het verlaten van het schoolterrein. Het gebruik van mobiele telefoons is op het schoolterrein niet toegestaan. Telefoons én smartwatches worden bewaard in de tas of ingeleverd bij de leerkracht.

Aansprakelijkheid: De school is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade van smartphones en/of -watches; gebruik van evt. aangeboden opslagfaciliteiten is op eigen risico.

Incidenteel gebruik in de les
Soms kan een leerkracht toestaan dat smartphones en/of -watches voor educatieve doeleinden worden gebruikt. De volgende regels gelden:

 • Ouders/verzorgers moeten op de hoogte zijn.
 • Geen media-opnamen van anderen zonder toestemming.
 • Geen publicatie van media zonder nadrukkelijke toestemming.
 • Media-opnamen moeten na gebruik verwijderd worden.
 • Gebruik is alleen toegestaan voor het doel dat de leerkracht heeft bepaald.
 • Gelijkheid moet worden gewaarborgd; leerlingen zonder smartphone en/of -watch mogen niet worden achtergesteld.
 • Smartphones en/of -watches moeten voor en na gebruik uitgeschakeld en op een afgesproken plek worden bewaard.
 • Overtreding van de regels leidt tot passende maatregelen in overleg met de directeur.
 • Gebruik van een gastnetwerk is alleen toegestaan indien nodig.

Betrokkenheid ouders
Wonderwijs vindt ouderbetrokkenheid belangrijk en adviseert scholen om het smartphonebeleid regelmatig te bespreken en aandacht te besteden aan digitale weerbaarheid.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage om de jaarlijks terugkerende activiteiten en feesten een extra impuls te geven. Denk onder andere aan de kinderboekenweek, het sinterklaasfeest, Kerstmis, carnaval, Pasen, de avondvierdaagse, de jaarlijkse afsluiting, een (educatief) schoolreisje en het schoolkamp. In de loop van het schooljaar wordt u, door middel van een oproep in de nieuwsbrief, uitgenodigd om de ouderbijdrage te betalen. U ontvangt een digitaal verzoek tot betaling via WisCollect. De hoogte van de ouderbijdrage kunt u lezen op deze pagina.

Stichting Leergeld Oost Betuwe

Mocht u financieel niet in de gelegenheid zijn de schoolkosten van uw kind te betalen, dan kunt u mogelijk terecht bij Leergeld Oost Betuwe. Deze stichting ondersteunt ouders door een deel van de schoolkosten te betalen, of door een materiele bijdrage in bijvoorbeeld een fiets of computer. Voor meer informatie: info@lgob.nl

Stagiaires

Wij zijn een opleidingsschool voor de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Dit betekent dat het team is geschoold in het begeleiden van studenten. Wij vinden het belangrijk om opleidingsplaatsen beschikbaar te stellen binnen IKC Het Sterrenbos om zo een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de verschillende beroepsgroepen binnen opvang en onderwijs.  Vanzelfsprekend zijn stagiaires daarom welkom bij ons. Zo bieden wij ruimte aan studenten van verschillende opleidingen zoals de PABO (opleiding leraar basisonderwijs), het RijnIJssel en het ROC (opleiding onderwijsassistent / pedagogisch medewerker). Het team begeleidt de studenten en behoudt altijd de eindverantwoordelijkheid.

Trakteren

Wanneer een kind jarig is, mag hij/zij trakteren in de eigen groep, we gaan niet ‘de klassen rond’. Voor de leerkrachten hoeven er geen aparte traktaties te worden meegenomen. We zouden het op prijs stellen indien u kiest voor kleine gezonde traktaties. Gezonde traktaties kunt bijvoorbeeld vinden op www.gezondtrakteren.nl.  Houdt u ook rekening met de kinderen die een allergie hebben. U kunt de leerkracht hiernaar vragen.

Vervanging bij afwezigheid leerkracht

Wanneer een leerkracht afwezig is door ziekte of andere omstandigheden, dan doorlopen wij de stappen uit het protocol bij afwezigheid groepsleerkracht.

Verzekeringen

Onze school is via Stichting Wonderwijs verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA) tegenover derden. Het betreft schade die is ontstaan door toedoen of nalaten van leerlingen en leraren. Deze verzekering is van toepassing als de schade niet op een andere wijze gedekt wordt, bijvoorbeeld door uw eigen WA-verzekering. Pas als duidelijke nalatigheid of schuld van de leerkrachten, ander personeel of meewerkende ouders aantoonbaar is, gaat de verzekering over tot het accepteren van een schadeclaim. In andere gevallen zal de aansprakelijkheidsverzekering aangesproken moeten worden van de ouders/verzorgers van het kind, dat de veroorzaker is van de schade. Het schoolbestuur kan alleen dan aansprakelijk worden gesteld, indien de ‘schade’ duidelijk veroorzaakt is door iemand die bij het onderwijs betrokken is. Het schoolbestuur heeft ook voor alle bij de school actief betrokken personen, te weten de leerlingen, de leerkrachten en meewerkende ouders, een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico voor de verzekerden gedurende het verblijf of op de daarbij horende terreinen tijdens de officiële schooluren, alsmede tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd, gedurende ten hoogste 1 uur vóór en 1 uur ná het verlaten van de school en voor zover dit niet wordt gedekt door de eigen ziektekostenverzekering. Daarnaast geldt de dekking ook tijdens het verblijf op sportvelden, in gymnastieklokalen, zwembaden e.d., alsmede tijdens schoolreisjes, schoolkamp en excursies in schoolverband.