Ziekmelden

Ziekmelden onderwijs

ls uw kind de school niet kan bezoeken vanwege ziekte, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk via de Parro-app of telefonisch (dus niet via email!) door te geven.
Wanneer uw kind niet aanwezig is op school zonder opgaaf van redenen, maken wij ons zorgen en zal er contact met u worden opgenomen.

Daarom het verzoek om uw kind tijdig af te melden via de Parro-app of via telefoonnummer 026-3251549.

Ziekmelden dagopvang | peutergroep | buitenschoolse opvang

Als uw kind de (buitenschoolse) opvang / peutergroep niet kan bezoeken vanwege ziekte of afwezigheid, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk via Kindplanner door te geven.
Wanneer uw kind niet aanwezig is op de opvang zonder opgaaf van redenen, maken wij ons zorgen.

Daarom het verzoek om uw kind tijdig af te melden via Kindplanner.

Verlof aanvragen buiten de schoolvakanties

Kinderen moeten elke schooldag naar school. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit wordt ook wel verlof of vrijstelling van de plicht tot geregeld schoolbezoek genoemd. Kinderen hoeven dan voor een dag of voor een beperkt aantal dagen niet naar school. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend te zijn in het aanvragen van verlof. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk is. Het is niet in het belang van uw kind om onderwijstijd te moeten missen. Volgens de leerplichtwet is de school verplicht administratie bij te houden van schoolverzuim. Verlof buiten de schoolvakanties is alleen toegestaan, wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan. Een en ander dient in overleg en met toestemming van de directie te gebeuren. Het dient schriftelijk minimaal een maand voor verlofdatum te worden aangevraagd met vermelding van reden en data waarvoor vrij wordt gevraagd.

Formulier verlof aanvragen

Verlofaanvragen gaan altijd schriftelijk door het invullen van het formulier ‘aanvraag verlof buiten schoolvakantie’. Dit formulier is op te halen bij de directie.
Via deze link kunt u het formulier ook downloaden en ingevuld inleveren bij de directie of mailen naar sterrenbos@wonderwijs.nl.

Vakantie onder schooltijd

Een veel voorkomend verlofverzoek is de aanvraag voor extra vrije dagen. De Leerplichtwet kent geen snipperdagen en stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek vakantie(dagen) tijdens schooltijd toestaan. Het gaat in het kort om de volgende drie voorwaarden, waaraan tegelijkertijd moet worden voldaan:

  1. Ten minste één van de ouders heeft een beroep met seizoensgebonden werkzaamheden, bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca;
  2. Het gezin kan in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie;
  3. De extra vakantie mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.
Ander verlof

Voor andere belangrijke omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij kan gedacht worden aan bruiloften, begrafenissen, jubilea, verhuizing of ernstige ziekten van familieleden. Ook in deze gevallen dient vooraf overleg gevoerd te worden met de directie.

Kortdurend afwezig onder schooltijd

Indien u voor uw kind een afspraak moet maken bij bijvoorbeeld de tandarts/orthodontist, een remedial teacher of een logopedist, dan verzoeken wij u vriendelijk die afspraak zoveel mogelijk buiten schooltijd in te plannen, zodat uw kind geen onderwijstijd hoeft te missen. Wij willen van dit bezoek graag op de hoogte gebracht worden.

Geen verlof mogelijk voor
  • Activiteiten van verenigingen, zoals scouting- of voetbalkamp
  • Vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties (ook in geval van speciale aanbiedingen in het laagseizoen). Een uitzondering op deze regel staat onder ‘Vakantie onder schooltijd’;
  • Vakantie eerder vertrekken of later arriveren vanwege (verkeers)drukte;
  • Familiebezoek in het buitenland;
  • Het argument: mijn kind is nog jong;
  • Het argument: vlak voor de vakantie wordt er toch (bijna) geen les meer gegeven.
Leerplicht

Het is niet in het belang van uw kind om onderwijstijd te moeten missen. Volgens de leerplichtwet zijn scholen in Nederland verplicht administratie bij te houden van schoolverzuim. Bij regelmatige afwezigheid zijn scholen verplicht hiervan melding te maken bij de leerplichtambtenaar. De richtlijn daarbij is 16 uur opgeteld binnen vier weken. Dit betreft ook de onderwijstijd die kinderen missen wanneer zij veelvuldig te laat op school aanwezig zijn. Meer informatie over schoolverzuim vindt u op de website van het Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre.

Verzuim door ziekte

Ziekteverzuim wordt als zorgwekkend gezien als een leerling twee weken aaneengesloten ziek is of vier keer (of meer) in een schooljaar wordt ziekgemeld. De school gaat dan in gesprek met de verzuimende leerling en ouders. Zo nodig wordt de schoolarts van de GGD ingeschakeld, om te bepalen of een leerling in staat is onderwijs te volgen. De school informeert de leerplichtambtenaar over deze verwijzing. Indien een leerling door de schoolarts in staat wordt geacht de school geheel/gedeeltelijk te bezoeken en als de leerling dat vervolgens niet doet, overlegt de school met leerplicht wat er nodig is tot hervatting van schoolbezoek.