Als uw kind meer uitdaging nodig heeft

In de methodes die wij op IKC het Sterrenbos gebruiken, zit standaard de mogelijkheid tot differentiëren op drie verschillende niveaus. Zit uw kind in aanpak 3 (de instructie-onafhankelijke groep), dan krijgt hij middels de methode al meer uitdagende oefenstof. Heeft uw kind meer uitdaging nodig, dan zijn er twee opties:

Optie 1: compacten en verrijken binnen de klas

Voordat gestart kan worden met compacten (instructies clusteren of overslaan en minder verwerking maken), wordt eerst gekeken welke voorsprong uw kind precies heeft en op welke vakgebieden. Hiervoor worden de Cito-toetsen en methodetoetsen gebruikt. Vervolgens wordt er met uw kind een afsprakenkaart opgesteld waarin onder andere beschreven staat:

• Bij welke vakken uw kind kan compacten en op welke wijze dit gebeurt
• Op welke manier hij/zij gaat verrijken
• Wanneer de leerling aan deze verrijkingsopdrachten kan werken
• Hoe en wanneer er geëvalueerd wordt

Zowel de leerkracht als uw kind ondertekenen deze afsprakenkaart. Dit om aan uw kind te laten zien dat we hem serieus nemen en om elkaar aan de afspraken te laten houden, zowel leerkracht als leerling. Door kinderen met een afsprakenkaart te laten werken, worden de zelfstandigheid, de zelfredzaamheid en het leren plannen van taken gestimuleerd.

Verrijkingsopdrachten binnen de klas worden samengesteld uit plusboeken van de verschillende methodes, Rekentijger, Kien(bovenbouw) en Jeelo. Deze opdrachten spreken andere denkvaardigheden aan, waardoor ze ervaren dat ze moeite moeten doen om de opdrachten te kunnen uitvoeren. Binnen de projecten van Jeelo bestaat de mogelijkheid om de leerroute van kinderen verder uit te bouwen, zodat ze zich verder kunnen verdiepen (en verbreden) in het onderwerp.

Optie 2: verrijken buiten de klas

Blijkt optie 1 onvoldoende uitdaging te bieden, dan is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het aanbod buiten de groep, de Pittige Plussers. Dit gaat in overleg met de intern begeleider, de coördinator begaafdheid en ouders. Uw kind krijgt dan naast het werken met een contract voor verrijking binnen de klas, uitdagende projecten aangeboden van de Pittige Plus Torens. Deze groep wordt begeleid door een gespecialiseerde leerkracht, waarbij de kinderen 2 keer per week uit de groep gehaald worden om met gelijkgestemden peperprojecten te verwerken. Tevens wordt gewerkt met de groeimindset, omdat deze groep kinderen inzicht nodig heeft in wat leren is en wat het met je doet.

Pittige Plus Torens

De Pittige Plus Torens is een complete lesmethode geschikt voor meer- en hoogbegaafde kinderen. De projecten, waar de kinderen uit kunnen kiezen, zorgen ervoor dat aangesloten wordt bij het leerproces, die passend is voor deze kinderen. De projecten stimuleren het creatief, analytisch en praktisch denken van de kinderen De projecten zijn uitdagend en worden “moeilijk” bevonden, waardoor de kinderen leren leren. Hierdoor zullen de kinderen ervaren dat er op school ook voor hen nog veel te leren is. Voorafgaand aan een project worden persoonlijke leerdoelen opgesteld en de beoordelingscriteria besproken. Na afloop wordt geëvalueerd en zal de eindbeoordeling weer leiden tot het opstellen van nieuwe persoonlijke leerdoelen.

Octoplus masterclass
Vanaf de maand mei in groep 7 t/m de maand december in groep 8 wordt ouders de mogelijkheid geboden hun zoon/dochter op te geven voor de Octoplus masterclass, een initiatief van het Olympuscollege, Het Stedelijk Gymnasium en het Lorentz Lyceum, wat vervolgens doorloopt in groep 8. De aanmelding voor masterclass gebeurt op advies van school en is bedoeld voor kinderen waarvoor dit aanbod passend is. Deelname aan de Octoplus masterclass is een keuze van ouders en kind. De kosten die verbonden zijn aan de deelname, zijn voor de ouders.

Mocht u nog vragen hebben, kunt u terecht bij de coördinator begaafdheid: Heidi van Heugten.