De Vreedzame School

Met het hele IKC werken we aan een positief, veilig en democratisch klimaat op school. Wij verbinden ons hiermee aan het concept ‘de Vreedzame school’. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een mini-maatschappij, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin ze leren wat het betekent om een democratisch burger te zijn: open staan voor en kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, conflicten vreedzaam oplossen en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Kinderen ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’. Sociale vaardigheden die hierbij nodig zijn, komen uitgebreid aan bod.

Sociale Veiligheid

Wij zijn een Vreedzame School, wat inhoudt dat wij op school een positief sociaal klimaat nastreven en een bijdrage leveren aan de vorming van actieve en betrokken burgers. Kinderen leren om op een positieve manier met elkaar om te gaan, om democratische beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep en de school. Scholen zijn wettelijk verplicht zorg te dragen voor het borgen van een  sociaal veilige leeromgeving voor ieder kind. In ons Beleidsplan Sociale Veiligheid leggen wij als school vast hoe we sociale veiligheid op school bieden en borgen.

De Vreedzame School bestaat uit een interactieve lessenserie voor alle groepen. Die beschouwen we als een kapstok, waaraan de school houvast heeft en die een zekere mate van continuïteit garandeert. In het verlengde van de lessen realiseert het IKC-team een sociaal klimaat, dat de school tot gemeenschap maakt, waarin iedereen zich medeverantwoordelijk, thuis en betrokken voelt.

We werken aan de volgende thema's

Een positieve klas
Het creëren van een positief klimaat in de klas staat centraal. Samen met de leerlingen maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan in de klas. Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden. 

Conflicten zelf oplossen
Kinderen leren
het begrip “conflict” en ze krijgen zicht op hoe je kunt reageren op een conflict. Kinderen leren dat ze zélf – met behulp van een heel eenvoudig stappenplanhun conflicten oplossen. 

Communicatie
Belangrijke communicatieve vaardigheden zoals duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen en samenvatten komt aan de orde. We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken. Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan. 

Gevoelens
Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. Wij streven naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen ‘hart voor elkaar’ hebben, d.w.z. respectvol omgaan met elkaar en zich in de gevoelens van anderen te kunnen verplaatsen.

Mediatie
In dit blok wordt het begrip “mediatieaangeboden en wordt in de bovenbouw het “stappenplan voor mediatiegeïntroduceerd en geoefend. Vaardigheden uit de voorgaande blokken worden geïntegreerd. 

Anders en toch samen
We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken aan tolerantie, acceptatie en waardering ervan. Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je erover kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend en leren we dat ieder zichzelf mag en kan zijn.

Over de inhoud van de thema’s wordt u via de Sterrenbos-nieuwsbrief geïnformeerd. Meer informatie vindt u op www.devreedzame.school.

Leerlingmediatoren

Een belangrijk onderdeel van de Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddelen bij conflicten. Alle kinderen leren wat dit is. Daarnaast worden elk jaar kinderen uit groep 7 en 8 opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein. Het is een van de meest concrete uitwerkingen van het principe dat kinderen zelf verantwoordelijkheid hebben voor het klimaat op school. Tijdens de pauzes kunnen zij helpen bij een conflict van andere kinderen. Op een rustige plek in de school voeren zij een gesprek met de kinderen om hun conflict op te lossen.

Leerlingenraad

Op IKC Het Sterrenbos hebben wij bewust gekozen om jaarlijks een leerlingenraad samen te stellen om kinderen te betrekken bij het onderwijs. Kinderen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Door de leerlingenraad kunnen kinderen op een democratische wijze actief meedenken en hun ideeën uitdragen over schoolse zaken.

De leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers uit de groepen 3 t/m 8 die meedenken over activiteiten en veranderingen die er op IKC Het Sterrenbos kunnen plaatsvinden. Zij vertegenwoordigen hierbij de mening en ideeën van de leerlingen op school. De leerlingenraad komt gemiddeld 6 keer per jaar bijeen en wordt voorgezeten door een vaste leerkracht.

Kinderen leren:

  • een eigen mening vormen;
  • ideeën en meningen te verwoorden en te beargumenteren;
  • door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is;
  • actief luisteren te overleggen en samen te werken;
  • elkaars mening te respecteren;
  • eigen verantwoordelijkheid nemen;
  • zichzelf te presenteren;
  • op speelse wijze de werking van democratie te ervaren om actief deel te nemen aan onze maatschappij (actief burgerschap);
  • zich te motiveren voor school en omgeving.