Waar kinderen samen groeien!

Hier staan wij voor

Het is onze missie om kwalitatief, hoogwaardig, toekomstgericht en waarde(n)vol opvang en onderwijs te bieden. Wij zijn een organisatie waarin pedagogisch medewerkers en leerkrachten samenwerken binnen één pedagogische en educatieve doorgaande leerlijn voor kinderen.

IKC Het Sterrenbos….

  • Gaat voor de brede (talent) ontwikkeling van ieder kind! Ons uitgangspunt is “samen zijn we sterker” ten behoeve van het kind;
  • Zet de ontwikkeling van het kind centraal binnen een daarvoor ingerichte omgeving. Deze omgeving wordt gekenmerkt door het bieden van ontwikkelingskansen, waarbij ieder kind optimaal wordt gestimuleerd;
  • Is een Vreedzaam IKC; wij willen kinderen opvoeden tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap;
  • Kenmerkt zich  door creativiteit, vernieuwing en een open houding ten opzichte van kinderen, ouders en personeel waarbij wederzijds respect en transparantie belangrijke sleutelwoorden zijn.
“Eigenaarschap ontwikkelen in een omgeving die kansrijk, samenwerkingsgericht en betekenisvol is.”

 

 

Samenwerking

Aan een goede samenwerking hechten wij veel belang. Ouders, kinderen en medewerkers werken onderling samen met elkaar, op grond van waardering voor elkaars verschillen en gebruik makend van elkaars kwaliteiten. In ons onderwijs en in de opvang krijgt het leren samenwerken nadrukkelijk de aandacht en streven wij naar situaties waarin kinderen gedeelde verantwoordelijkheid nemen en hun eigen én elkaars verschillen, talenten en ontwikkelpunten ontdekken én waarderen.

Basisvaardigheden

Een ander belangrijk accent in het onderwijs is de ontwikkeling van de basisvaardigheden voor wat betreft het taal- en rekenonderwijs. Wij werken systematisch en effectief aan de ontwikkeling van taal- en rekenonderwijs dat kansen en uitdagingen biedt voor ieder kind. De leerkracht geeft gedifferentieerde instructies, biedt passende verwerkingsopdrachten en past de onderwijsleertijd van kinderen aan, om tegemoet te komen aan de leer-/ en ontwikkelbehoeftes van de verschillende kinderen. Hierbij maken wij gebruik van de mogelijkheden die ICT ons biedt.

Eigenaarschap

Eigenaarschap: Wij zien dat kinderen ruimte en stimulans nodig hebben om zelf regie te nemen om zich persoonlijk te ontwikkelen. Daarbij vinden wij het van belang dat de leerling continu zicht heeft op wat hij kan, wat hij nog moet en wil leren en waar/met wie hij dit kan leren. Dit bereiken we door leerdoelen met leerlingen inzichtelijk te maken, zodat kinderen een eigen leerroute kunnen uitstippelen.

Plezier

Plezier heeft te maken met ruimte. Ruimte om te ontdekken, ruimte om te proberen, ruimte om jezelf te zijn, ruimte om ‘anders’ te kunnen doen. Plezier in leren heeft onder andere ook te maken met respect, autonomie en competentie. Wij willen de kinderen een rijk aanbod aan leerervaringen en plezierige herinneringen meegeven, waardoor kennis en vaardigheden in verschillende contexten toegepast kunnen worden. We steken hierbij in op een groeimindset; wij geloven dat ieder mens zichzelf steeds kan blijven ontwikkelen. Je talenten zijn slechts het startpunt; je kunt steeds blijven groeien door hard te werken en ervaring op te doen.

Jeelo-onderwijs

Wij willen dat kinderen méér leren dan alleen de kennis van de basisvakken. Wij vinden het ontwikkelen van competenties zoals o.a. presenteren, onderzoeken, kritisch denken, creatief zijn, elkaars talenten benutten en samenwerken en  minstens zo belangrijk! Daarom kiezen wij voor een projectmatige manier van werken door middel van Jeelo waarbij we voor de wereldoriënterende vakken werken aan 3 pijlers:

Samen leven (betrokkenheid op elkaar en de omgeving)
Samen werken (competentieontwikkeling)
Zelfstandig leren (individueel leren leren)

De projecten beginnen met een gezamenlijke start en eindigen met een gezamenlijke afsluiting. Bij alle projecten staat betekenisvol leren centraal en werken we aan ondernemend gedrag. Kinderen werken tijdens de projecten via een leerroute toe naar een projectresultaat waaraan vooraf eisen zijn gesteld. Ook kan een leerling een leerroute op maat krijgen. Zo kunnen we kinderen extra oefening, ondersteuning of uitdaging bieden en kan er op individueel niveau gedifferentieerd worden naar interesse, niveau en tempo.

Vreedzaam IKC

Met kinderen, ouders, omgeving en medewerkers werken we samen aan een veilige omgeving. Dit betreft de fysieke veiligheid en natuurlijk de sociaal-emotionele veiligheid. Als Vreedzaam IKC werken we aan sociale verbondenheid, acceptatie en erkenning van verschillen, grenzen aan geven en de gezamenlijke verantwoordelijkheid hierbij. Immers; je draagt verantwoordelijkheid voor jezelf, voor elkaar en voor de omgeving. We gaan uit van ieders eigen en unieke persoonlijkheid en werken aan een stevige relatie tussen kinderen, ouders en medewerkers. Wij zien het IKC als een mini-maatschappij waarin kinderen kunnen leren en oefenen een waarde(n)vol burger te zijn.

Passend onderwijs

Passend onderwijs is eigenlijk niets anders dan goed onderwijs voor elk kind! Scholen in Nederland hebben zorgplicht en de verantwoordelijkheid om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden.

Het doel van deze zorgplicht is dat geen enkele leerling tussen wal en schip valt. Het kan voorkomen dat leerlingen specifieke onderwijsbehoeften hebben.
Daartoe hebben we op onze school een zorgstructuur ontwikkeld die voorziet in extra hulp aan die leerlingen die dat nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat het leren of de sociaal-emotionele ontwikkeling meer aandacht vraagt, omdat een kind uitdaging mist of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking. Met onze zorgstructuur kunnen we veelal passend onderwijs bieden aan al onze leerlingen.

Schoolondersteuningsprofiel

In ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat beschreven hoe wij onze zorgstructuur hebben georganiseerd.
Ook in onze IKC-gids leest u meer over de zorg binnen ons IKC.

Jaarverslag

Jaarlijks wordt gewerkt met een jaarplan en een jaarverslag. In het jaarverslag willen wij als IKC Het Sterrenbos verslag doen van de ontwikkelingen uit het afgelopen schooljaar. Wij rapporteren over de kwaliteit van het gegeven onderwijs en de stand van zaken met betrekking tot de schoolontwikkeling. Hiermee is dit verslag zowel een verantwoording aan het bestuur en aan de ouders, maar heeft als achterliggend doel het onderwijsproces te beschrijven en te bewaken. Het is een mooi middel om zelf vinger aan de pols te houden, een foto te maken van de school en op deze wijze de processen in de school scherp te houden.

Lees het jaarverslag 2022-2023

Opleidingsschool

IKC het Sterrenbos is een opleidingsschool. Binnen een opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen nauw samen om aankomend leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk. IKC het Sterrenbos werkt samen met de HAN Academie Educatie. Een deel van de opleiding van studenten wordt hiermee op het Sterrenbos gerealiseerd. Als opleidingsschool bieden we studenten de mogelijkheid om een startbekwame leraar te worden. Het team is geschoold in het begeleiden van studenten. Zo leiden we op een professionele wijze toekomstige leraren op met veel ervaring in de onderwijspraktijk.

Stichting Wonderwijs

IKC het Sterrenbos maakt deel uit van stichting Wonderwijs. In deze stichting hebben 15 scholen in de gemeenten Overbetuwe en Lingewaard hun krachten gebundeld. De dagelijkse leiding is in handen van twee leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op het bestuurlijk handelen, het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.